baner1

Publikacje

Jestem współautorką publikacji na temat procedur rozliczania projektów współfinasowanych z Funduszy Unijnych pt. „Fundusze Unijne 2007 – 2013. Jak rozumieć procedury – zasady rozliczania i sprawozdawczości projektów” wydane przez wydawnictwo CEDEWU.

- Ja­kie nor­my praw­ne obo­wią­zu­ją w za­kre­sie za­sad roz­li­cza­nia i spra­woz­daw­czo­ści pro­jek­tów?

- Jak i gdzie od­na­leźć prze­pi­sy pra­wa, a na­stęp­nie jak je za­sto­so­wać?

- Ja­kie czyn­no­ści na­le­ży wy­ko­nać by pra­wi­dło­wo roz­li­czyć pro­jekt?

- Do ja­kich in­sty­tu­cji na­le­ży się zwró­cić, aby otrzy­mać po­trzeb­ne wy­tycz­ne do roz­li­cze­nia pro­jek­tu?

- Ja­kie dru­ki i jak na­le­ży wy­peł­nić, by je pra­wi­dło­wo zło­żyć w in­sty­tu­cji od­po­wia­da­ją­cej za za­rzą­dza­nie pro­jek­tem?

- Ja­kie są eta­py roz­li­cze­nia i spra­woz­daw­czo­ści pro­jek­tów?

- Cze­go na­le­ży uni­kać i jak wy­peł­niać do­ku­men­ty, by ustrzec się błę­dów i ich kon­se­kwen­cji w za­kre­sie roz­li­cza­nia fun­du­szy unij­nych?

Książka składa z części ogólnej dotyczącej podstaw prawnych oraz zasad rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera praktyczne porady na temat kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów unijnych oraz sposobów rozliczania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje­wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar­ka na lata 2007-2013. W książce zawarte są również informacje na temat zasad ewidencjonowania wy­datków w ramach realizowanych projektów oraz polityki rachunkowości projektu przystosowanej do celów sprawozdawczych. Każdy z programów został opisany w osobnych rozdziałach co w znaczny sposób ułatwia korzystanie w poradnika. W każdym z nich opisano procedurę wnioskowania o płat­ność, przedstawiono przykładowy wniosek o płatność wraz ze zbiorem najczęst­szych błędów pojawiających się we wnioskach o płatność. Każdy z rozdziałów za­wiera informacje na temat kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów oraz procedur kontroli projektów.

W 2014 roku planowana jest kolejna publikacja dotycząca Programów z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020

Link do strony wydawnictwa

http://www.cedewu.pl/sklep/fundusze-unijne-2007-2013-jak-rozumiec-procedury-zasad-rozliczania-i-sprawozdawczosci-projektow,9049,d.html#content

Step Marta Bożek
Doradztwo Unijne

Zaloguj

Zaloguj się

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio reklamy Internetowej i Tradycyjnej